Con Tạo Xoay Vần

 

Nhạc: Jacques Offenbach. Ý Thơ: Bạch Cư-Dị, Phạm Quý-Thích.
Mai Hương & Thái Hiền

Nhạc: Vincenzo Bellini. Ý Thơ: Nguyễn Nhược-Pháp.
Mai Hương

Nhạc: Giovanni Mazza Ferrata. Ý Thơ: Nguyễn Bính.
Thái Hiền

Nhạc: Cole Porter. Ý Thơ: Ngư Huyền-Cơ.
Nga My

Nhạc: Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Ý Thơ: Vương Xương-Linh.
Mai Hương & Thái Hiền

Nhạc: Kurt Weill. Ý Thơ: Trần Như Vĩnh-Lạc.
Lê Uyên

Nhạc: Jacques Offenbach. Ý Thơ: Hồ Xuân-Hương.
Nga My

Nhạc: Andrew Lloyd Webber. Ý Thơ: Vương Thực-Phủ.
Thái Hiền

Nhạc: Vincenzo Bellini. Ý Thơ: Đỗ Phủ.
Nga My

Nhạc: Cole Porter. Ý Thơ: Tào Tuyết-Cần.
Lê Uyên

Nhạc: Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Ý Thơ: Hàn Mặc-Tử.
Mai Hương & Thái Hiền

Nhạc: Kurt Weill. Ý Thơ: Tiết-Đào.
Thái Hiền

Nhạc: Vincenzo Bellini. Ý Thơ: Thôi-Hạo & Phạm Thiên-Thư.
Mai Hương

Nhạc: Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Ý Thơ: Lý Hạ.
Nga My

Nhạc: Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Ý Thơ: Lý Bạch & Nguyễn Du.
Mai Hương & Thái Hiền


Mua album “Con Tạo Xoay Vần”

 Posted by at 10:56 pm