Sep 202013
 

Bài thứ bảy, Đánh Cờ Người, ghép lời bài hát nói lừng-danh tương-truyền là của Cổ Nguyệt Đường nữ-sĩ vào với nét nhạc French can-can Le Jugement De Pâris (Thứu-Lĩnh Tam-Nương dự-thi hoa-hậu), thuộc vở opérette La Belle Hélène (Chiết-Quế hoàng-hậu bỏ nhà theo trai) của Jacques Offenbach. Chất nhạc trào-lộng ở nguyên-tác, đem các vị thánh-thần trong huyền-thoại Hy-Lạp La-Mã ra mà nhạo-báng, tân-trang họ thành một đám ông Tây bà Đầm nhố-nhăng lăng-líu kiểu biếm-hoạ Daumier, xét kỹ ra có chiều thích-hợp với chất thơ nghịch-ngợm tinh-quái của bài hát nói này; nhân-tiện cũng để nhắc-nhở lại rằng đối với kẻ chịu khó tìm-tòi, châu Á trước thế-kỷ XX không thiếu những ngõ-ngách quanh-co chứa đầy ăm-ắp những ngạc-nhiên độc-đáo.


Mua bài “Đánh Cờ Người”