Skip to content

Con Tạo Xoay Vần

Về tác-giả

Trần Như Vĩnh-Lạc

Xin phép, đầy chủ-quan, đưa ra hình-dung về Ông nằm giữa hai câu trích: “Người có lý điều-chỉnh bản-thân theo thế-giới; người vô-lý kiên-định điều-chỉnh thế-giới theo bản-thân. Vì vậy, mọi tiến-bộ đều tùy-thuộc vào người vô-lý.” G. B. Shaw, Phàm-nhân và Siêu-nhân (1901)

“Những người vĩ-đại không lập công-ty, thu phí, giảng-thuyết hay ra sách. Minh-triết thường thầm lặng, và hình-thức tuyên-truyền chân-lý hữu-hiệu nhất chính là tự mình trở thành tấm gương ngời [...] Những người vĩ-đại hững-hờ, theo nghĩa thâm-trầm nhất. Họ không yêu-cầu chúng ta hớp uống từng lời nói ra, mà bằng chính hành-động họ khiến chúng ta kích-thích vô-song. Khiến ta thức tỉnh ra khỏi mê u [...] Mục-đích của họ ở thế-gian là truyền cảm-hứng. Ta còn đòi hỏi gì hơn thế nơi một con người” Henry Miller, Sexus (1949)